Forretning- og leveringsbetingelser

Almindelig del:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle salg af produkter fra grapha

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, medmindre ændringer skriftligt og udtrykkeligt er godkendt af grapha

1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse.

Medmindre anden acceptfrist fremgår af tilbuddet er dette gældende 8 dage fra tilbudsdatoen.

Ordreafgivelse fra kunder følges op af skriftlig henvendelse med henvisning til nærværende salgs- og leveringsbetingelser, før en aftale er endeligt indgået.

Alle korrekturer skal returneres til/modtages af mail@grapha.dk, i skriftlig stand via e-mail, som en del af aftalen. Mundtlige korrekturrettelser, herunder rettelser som sker telefonisk, sker på kundens ansvar.

2. Pris.

Alle priser er excl. moms.

Grapha forbeholder sig ret til ved ændringer i offentlige afgifter, der måtte træde i kraft i perioden mellem tilbud/ordrebekræftelse og levering, at forhøje produktets pris tilsvarende.

Udarbejdelse af skitser, layout, rentegning, tekstforslag, korrektur, prøvetryk, m.m. sker for kundens regning, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Pristilbud/ordrebekræftelse afgivet i fremmed valuta kan ændres i takt med kursændringen indtil betaling finder sted. Grapha er berettiget til at kræve særskilt betaling for arbejde, der på løber som følge af mangler ved grundmateriale leveret af kunden, rettelser efter ordreafgivelse/accept, overarbejde eller andre foranstaltninger, som efterfølgende er aftalt.

Omkostninger til transport betales af bestilleren ud over den aftalte pris.

3. Betaling.

Medmindre andet fremgår af tilbud/ordrebekræftelse er sidste rettidige betalingsdag 8 dage efter fakturadatoen.

Betalingen er netto kontant.

Sker betaling efter sidste rettidige betalingsdato, kan kunden afkræves morarente med 10% p.a. over den til enhver tid værende officielle diskonto fra fakturadatoen at regne.

Ved manglende betaling overgives kundedata og fakturaforhold til ekstern samarbejdspartner, der efterfølgende vil stå for indkrævning af manglende betaling, og i sidste ende køre inkassosag.

4. Levering.

Levering finder sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når grapha´s arbejde er færdigt. Levering sker til aftalt tid. Det gælder dog ikke, såfremt rettidig levering forhindres af forhold hos kunden. I så fald kan leverandøren kræve fristforlængelse og omkostningskompensation.

Forsinkelse er kun væsentlig, såfremt der ikke leveres uden ugrundet ophold efter påkrav.


5. Hvem har risikoen for hændelige skader.

Risikoen overgår til kunden ved produktets levering. Er det aftalt produktet skal forsendes overgår risikoen fortsat til kunden fra afsendelsestidspunktet - også selv om der måtte blive leveret fragtfrit.


6. Mangler.

Grapha har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

Grapha er berettiget til at levere kvanta, der afviger nedad eller opad fra det bestilte eller tilbudte med op til 10%. Det faktisk leverede kvantum debiteres til den aftalte stykpris.

Når produktet eller en udfaldsprøve heraf er kommet kunden i hænde, er denne pligtig straks at undersøge denne. Fejl som opdages ved denne undersøgelse, skal skriftligt meddeles grapha straks. Fejl eller mangler som først på et senere tidspunkt kan erfares, skal ligeledes meddeles grapha straks efter konstateringen. Fejl som burde være opdaget ved undersøgelsen kan grapha ikke gøres ansvarlig for ved senere reklamation.

Forsinket reklamation efter ovenstående regler medfører, at kunden mister retten til at gøre manglerne gældende. Kan en mangel afhjælpes uden særlig gene for kunden, må denne tåle, at grapha foretager afhjælpning. Såfremt kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter grapha ikke for fejl eller mangler, der kan henføres hertil.

Det påhviler kunden at sikre sig, at produktet kan anvendes til det specifikke formål det er tiltænkt. Kunden bærer ansvaret for afvigende anvendelse.


7. Ejendomsret, ophavsret og ansvar, herunder produktansvar.

Grapha´s skitser, layout, rentegning, tekstforslag og lignende, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de er opbevaret tilhører grapha og må ikke uden godkendelse overlades til tredjemand.

Hvad grapha har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, så som reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares samt værktøj, f.eks. stanse-og prægeværktøj er grapha´s ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset, om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

Materialer anvendt til fremstillingen opbevares kun efter aftale herom, dog højst 3 år. Materiale leveret af kunden er kundens ejendom, og udleveres til denne, når skriftlig begæring fremsendes inden 1 måned efter produktets levering. Bortkommet materiale erstattes ikke.

Bliver levering forhindret af force majeure ifalder grapha intet ansvar, og kan helt eller delvist annullere aftalen eller udskyde leveringen med en efter omstændighederne rimelig frist ud over leveringsfristen.

Force majeure er: Arbejdskonflikter, militærindkaldelser, krig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af forskellig art, så som beslaglæggelse, eksport- og importforbud såvel som afslag fra myndighedernes side på eksport- og importansøgninger, ildsvåde, vandskade og andre naturkatastrofer, transportafbrydelse eller trafikafbrydelse med jernbaner, havne eller andre trafikinstitutioner og transportmidler, vareknaphed på verdensmarkedet, valutarestriktioner og udeblivelse eller forsinkelse fra leverandørens leverandør, som skyldes force majeure og andre lignende force majeuresituationer.

Grapha´s erstatningsansvar, uanset om dette skyldes mangler eller forsinkelse, kan aldrig føre til en erstatning som overstiger DKK 10.000,00.

Grapha påtager sig intet ansvar for, at kunden ikke har fornøden ret til det materiale, som indleveres til brug for produktionen af produktet.

Kommer grapha til at krænke tredjemands rettigheder, fordi kunden manglede fornøden ret til materialet, kan der søge regres hos kunden for ethvert økonomisk krav, der i den anledning opstår. Grapha kan ligeledes gøre regres gældende, hvis produktet er i strid med offentlige bestemmelser.

Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar).

Grapha er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af grapha eller andre, som grapha har ansvaret for.

I intet tilfælde er grapha ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Grapha og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade eller et tab, som påstås forårsaget af produktet.

9. Diverse.

Grapha er berettiget til helt eller delvist at lade arbejdet udføre hos underleverandører.

10. Værneting og lovvalg.

Retssager skal uden for de i punkt 8 sidste afsnit nævnte tilfælde anlægges ved retten på det sted, hvorfra grapha´s virksomhed udøves.

Dansk ret skal finde anvendelse ved enhver tvist

11. Email markedsføring.

Markedsføringsøjemed; som kunde hos grapha kan din e-mailadresse blive brugt i markedsføringsøjemed.

Part; din mailadresse vil aldrig blive videregivet / solgt til tredjemand. Du modtager kun information fra grapha

Interval og relevans; du modtager kun information fra grapha omhandlende relevante produkter. Der udsendes maksimalt to nyhedsbreve om måneden.

Afmelding og spørgsmål; du kan til enhver tid afmelde dig denne service ved at bruge afmeldingsfunktionen i det tilsendte eller ved at skrive til mail@grapha.dk

Oplever du problemer med din afmelding eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til mail@grapha.dk